Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Fajerwerki tylko w Sylwestra

Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie porządkowe, która zakazuje używania materiałów pirotechnicznych poza Sylwestrem. Dokument nie dotyczy firm, które zawodowo zajmują pokazami fajerwerków.

Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków związanych z używaniem materiałów pirotechnicznych. Powodują poparzenia i urazy kończyn. Zawsze przez użyciem fajerwerków należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się fajerwerkami:

1. Nie używaj żadnych materiałów pirotechnicznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Kupuj materiały pirotechniczne, na których można znaleźć polską instrukcję obsługi.
3. Posługuj się fajerwerkami zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Nie trzymaj odpalonych materiałów pirotechnicznych w rękach.
5. Używaj fajerwerków na otwartej przestrzeni, nie kieruj ich w stronę ludzi i zachowaj bezpieczną odległość.
6. Jeśli odpalone materiały pirotechniczne nie eksplodują, pod żadnym pozorem nie manipuluj przy nich i nie podchodź.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1

WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego

Na  podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia zdrowia i mienia, wprowadza się zakaz używania w miejscach publicznych na terenie województwa lubuskiego wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie.

§  2. Zakaz, o którym mowa w § 1 obowiązuje do dnia 30 grudnia 2012 r.

§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§  4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

§  5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

UZASADNIENIE

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubuskiego w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych ma na celu wzmocnienie ochrony takich dóbr jak: życie, zdrowie, bezpieczeństwo osób oraz mienia na terenie województwa lubuskiego. Wojewoda Lubuski korzysta z uprawnienia przysługującego mu na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DZ. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) z uwagi na zbyt ogólny zakres unormowania używania pirotechniki w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (DZ. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm).Regulacja zawarta w art. 9 ust. 2 w związku z art. 62 c ust. 1 pkt. 1 lit. a-c, pkt. 2 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zwalnia obywatela z obowiązku uzyskania pozwolenia na używanie określonej pirotechniki rozrywkowej. W rezultacie obywatele mają prawo do używania pięć klas wyrobów pirotechnicznych bez niczyjej zgody.Niniejsze rozporządzenia porządkowe Wojewody Lubuskiego uszczegóławia bezdyskusyjną zasadę zawartą w art. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, że przy używaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego należy zapewnić bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

Rozporządzenie wydaje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego w okresie świątecznym.

 

Autor: Roman Filończuk | 14 grudnia 2012

Wróć Drukuj

facebook google plus one