art
contenttext

Zameldowanie / wymeldowanie, dowody osobiste, rejestr wyborców

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym na pobyt stały/czasowy.
Zgłoszenie pobytu stałego.
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego UWAGA! WNIOSEK PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B*.
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu