Wypalanie traw? Szkodliwe i zabronione!

Aż 13 razy w ciągu ostatniego tygodnia słubiccy strażacy musieli gasić pożary z powodu wypalania traw. Interweniowali na ul. Folwarcznej, Krótkiej, Nadodrzańskiej, Wschodniej i Nocznickiego w Słubicach oraz w Golicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kunowicach.

Wiele osób wierzy, że spalanie traw użyźnia ziemię i bardzo trudno ich przekonać, że jest odwrotnie. W wyniku pożaru ziemia wyjaławia się i zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Poza tym do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, które trują zarówno ludzi jak i zwierzęta.

Trzeba też pamiętać, że pola i łąki są miejscem życia ogromnej liczby zwierząt i owadów, pożytecznych dla człowieka i chronionych prawem. Wiosna jest okresem, w którym rozpoczyna się proces lęgowy wielu gatunków ptaków. Proces wypalania traw stanowi więc bezpośrednie zagrożenie zarówno dla dorosłych osobników, jak i piskląt (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).

Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. Są też niebezpieczne. I niedozwolone, o czym mówią przepisy (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.) art. 124). Warto wiedzieć, że wypalanie traw jest karalne. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U.2015.1094 ze zm.) mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j Dz.U.2016.1137 ze zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Na stronie internetowej słubickich strażaków znajduje się szczegółowa informacja o tym, dlaczego nie należy wypalać traw ( http://www.straz.slubice.pl/2018/02/12/dlaczego-nie-wypalac-traw).